خیلی سریع QR کد خود را بسازید و دانلود کنید.
Enter URL Enter Phone Enter Email Enter Text Enter Contact

آدرس ایمیل خود را در کیوآر کد قراردهید: info@yoursite.com

اندازه کیوآر کد را تعیین نمایید ( به پیکسل) مثلا: ۳۰۰

رنگ کیوآر کد را تعیین نمایید.