خیلی سریع QR کد خود را بسازید و دانلود کنید.
Enter URL Enter Phone Enter Email Enter Text Enter Contact

کیوآر کد جهت اتصال به یک آدرس سایت

اندازه کیوآر کد را تعیین نمایید ( به پیکسل) مثلا: ۳۰۰

رنگ کیوآر کد را تعیین نمایید.